ªanlıurfa Beled?yes? Mak?ne ve Araç Parkını Gen?ªlet?yor

ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Belediye Baºkan? Ahmet Eºref Fak'baba, halka daha iyi bir hizmet sunabilmek amac'yla her geçen gün makine ve araç park'n? yenilediklerini ve zenginleºtirdiklerini söyledi.

063-YRL/05-OCA-010F-06EA-(FOTO'RAFLI)MUSTAFA DEM'RC?ªANLIURFA (?HA) - ªanl'urfa Belediye Baºkan? Ahmet Eºref Fak'baba, halka daha iyi bir hizmet sunabilmek amac'yla her geçen gün makine ve araç park'n? yenilediklerini ve zenginleºtirdiklerini söyledi.Zab'ta Müdürlü'ü'nde kullan'lmak üzere 2 adet minibüs, 'tfaiye Müdürlü'ü bünyesinde kullan'lmak üzere 1 adet binek, 1 adet kamyonet olmak üzere toplam 4 arac', Belediye Merkez Binas' önünde inceleyen Belediye Baºkan? Fak'baba, göreve geldikleri günden bu yana makine ve araç park'n? güçlendirdiklerini belirterek, araç say's?nda yüzde 400'lük bir art'º yaºand???n? söyledi. Baºkan Fak'baba, "Bugünde makine park'm?za 4 yeni araç daha kazand'rd'k, bunun mutlulu'u içersindeyiz. 2 adet arac'm?z Zab'taMüdürlü'ü'ne, 1 adet arac'm?z 'tfaiye Müdürlü'üne di'eri ise araç tank'm'z. Araçlar'm'za toplam 260 Bin TL ödedik. Göreve geldi'imizde belediyemizin toplam araç say's' 104 idi. Bugün itibariyle kiral'k araç filomuzla birlikte 400'e yak'n arac'm?z mevcut. Bunlar'n içersinde otobüslerimiz var, havuz sistemiyle çal'ºan kiral'k araçlar'm?z var, iº makinelerimiz var, itfaiye araçlar'm?z var yani belediyenin nereden nereye geldi'i aç'kça ortadad'r. Araç say'm?zda yüzde 400 bir art'º yaºanm'ºt'r. Her geçen gün araçve makine park'n? yeniliyoruz. Amac'm?z Büyükºehir olmaya haz'rlanan kentimizi bu hedefe yak'º?r bir ºekilde haz'rlamakt'r" dedi.

Kaynak: İHA

05 Ocak 2012 Perşembe 15:59

Belediye İş, Şanlıurfa, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri