Gıdaya Kirli El Dokunamayacak: 1 Yıl İçinde Çalışanların Hijyen Eğitimleri Tamamlanacak

Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları, otel, motel, pansiyon...

Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları, otel, motel, pansiyon ve misafirhanelerin sahipleri ve işletenleri, faaliyet gösterdikleri iş kollarına göre çalışanlarının bir yıl içinde hijyen ve temizlik ilkeleriyle ilgili eğitim almalarını sağlayacak Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları, otel, motel, pansiyon ve misafirhanelerin sahipleri ve işletenleri, faaliyet gösterdikleri iş kollarına göre çalışanlarının bir yıl içinde hijyen ve temizlik ilkeleriyle ilgili eğitim almalarını sağlayacak.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik; gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme halinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Yönetmelik, gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler, komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsıyor. Yönetmelik, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde çalışan kişiler için mecburi olan gıda hijyeni eğitim konularını kapsamayacak.

-BELGE ALAN KİŞİLERİN ÇALIŞTIRILMASI-

Bu Yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde, Genel Müdürlük tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olacak. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenlerinin de bu eğitimi alması gerekecek.

-EĞİTİM KONULARI-

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde, eğitimlerin planlanması için iş kollarının gruplandırmasını yapmak, iş kollarının yapısına uygun olarak eğitimleri planlamak ve iş kollarının durumuna göre eğitim içeriğini belirlemek üzere bir komisyon kurulacak. Eğitimlerin içerikleri, hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek şekilde komisyonca belirlenecek.

Eğitimlerin içeriğinde, iş kolunun özelliğine göre hijyen ve temizlik ilkeleri ile komisyonca bilgi verilmesinde fayda görülen başka etkenler ve konular da yer alacak.

-ÇALIŞMAYA ENGEL TEŞKİL EDEN HASTALIKLAR-

Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar, vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar, Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar, iyileştiğini, bulaştırıcılığının olmadığını raporla belgeleyene kadar bu yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamayacak. Çalıştırılamayacak. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlü olacak.

-İYİLEŞME HALİNİN BELİRLENMESİ-

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışmaya engel hastalığı bulunanlar, hastalıklarının iyileştiğini ve bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip ve uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilecek veya çalıştırılabilecek.

-DENETİM VE MÜEYYİDELER-

Her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlık veya mahalli idare, bu Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetleyecek. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek.

Eğitim hazırlık süreci

-EĞİTİMLER 1 YIL İÇİNDE ALINACAK-

Gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları, otel, motel, pansiyon ve misafirhaneler ve Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, bir yıl içinde çalışanlarının eğitimleri almalarını sağlayacak. Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. - Ankara

Kaynak: ANKA

05 Temmuz 2013 Cuma 11:49

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi