Gümrük Genel Tebliği

Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esaslar düzenlendi.

Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esaslar düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'nin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, Gümrük Müdürlükleri tarafından vize edildiği durumlardaki vize işlemleri, ilgili Gümrük Müdürlüğünün kullanımı için üretilen gümrük kaşeleri kullanılarak gerçekleştirilecek.

Gümrük kaşesi sadece belirtilen mevzuat kapsamında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin "gümrük vizesi" ile "sonradan kontrol talebine ilişkin alanların" vize edilmesi ya da onaylanması amacıyla kullanılacak.

Kaşe standardının tespiti

Gümrük müdürlüklerinin ihtiyacına uygun sayıda yapımına karar verilen kaşeler, Bakanlık tarafından imal edilecek veya ettirilecek.

Kaşelerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkanlar göz önüne alınarak Bakanlık tarafından incelenip standart olarak belirlenecek ve Bakan onayıyla yürürlüğe konulacak.

Vize veya onay işlemlerinde, Bakanlıkça imal edilen ve dağıtımı yapılan kaşeler dışında bir kaşe ya da mühür kullanılamayacak.

Kaşe sicil kaydı, Bakanlık tarafından oluşturulacak ve imal edilen her kaşeye bir seri numarası verilecek. Üretilen kaşelerin örnek baskıları oluşturulan sicil kaydında saklanacak.

İmal edilen kaşeler, bağlantı Gümrük Müdürlüklerine dağıtılmak üzere ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilecek. Kaşeyi teslim alan birim yetkilisi, teslim alma formunu doldurarak Bakanlığa iade edecek. Bu form belirtilen sicil kayıtları ile birleştirilecek.

Kaşeler, ilgili Gümrük Müdürlüğünün yetkili memurlarınca muhafaza edilecek.

Görev değişikliği nedeniyle kaşeyi devretmesi gereken sorumlular, devir işlemini devir teslim tutanağıyla gerçekleştirecek. Söz konusu tutanaklar, Bakanlıkça talep edildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili Gümrük Müdürlüğünce saklanacak.

İlgili mevzuat uyarınca menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, onaylanması ve vizesi işlemlerinin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiği durumlarda, bu belgelerin vize ve onay işlemlerinde uygulanacak kaşelerin standardı ilgili fıkra uyarınca belirlenecek.

Kaşenin iadesi, yenilenmesi ve kaybı

Kaşenin üzerinde yer alan asli bilgilerin değişmesi halinde kaşe, iptal edilmek üzere Bakanlığa gönderilecek.

Kaşenin kaybedilmesi halinde ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce gerekli işlemler yapılarak Bakanlığa bilgi verilecek.

Bakanlığa iade edilen kaşeler, iade edildikleri yılın sonundan başlamak üzere iki sene süreyle saklanacak. Kaşeler, süre sonunda Bakanlık Makamınca belirlenecek 3 kişiden oluşan kurul tarafından düzenlenecek tutanakla imha edilecek.

Kaşelerin elektronik ortamda takibi

Kaşe siciline dair kayıtlar güvenli elektronik ortamda tutulacak. Kaşelerin üretilmesi, ilgili gümrük müdürlüğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüklerince teslim alınması, kullanılmaya başlanması ya da kullanımdan kaldırılmasına dair işlemler elektronik ortama kaydedilecek. Kaşelerin örnek baskıları elektronik sistemde saklanacak.

Yabancı ülkeler tarafından menşe ispat ve dolaşım belgelerinde kullanılan kaşelerin doğruluğunun sorgulandığı durumlarda kullanılan elektronik sistem üzerinden kaşelerin doğruluğu, belgenin vize edildiği tarihte belgede yer alan kaşenin kullanımda olup olmadığı, kaşenin örnek baskısıyla eşleşip eşleşmediği gibi hususlar kontrol edilecek.

Kaşelerin kullanımına dair ilgili ülke yetkili makamlarına yönelik gerekli bilgilendirme Bakanlıkça yapılacak.

Öte yandan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik de Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA
23 Haziran 2018 Cumartesi 15:31

Son Dakika