Kamu Zarara Uğratılarak, İhaleler Fetö Firmalarına Verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, örgu¨t mensubu mu¨lki idari amirlerin bulundukları stratejik konum sayesinde kamuyu zarara uğratarak ihaleleri FETÖ bağlantılı firmalara verdikleri belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Emine Kocak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, FETO¨/PDY'nin mülkiye yapılanmasının bazı özelliklerine yer verildi

İddianamede, şüphelilerin her birinin hayatlarının farklı do¨nemlerinde FETO¨/PDY militanları ile muhatap oldukları, o¨rgu¨tu¨n o¨ncelikli hedefinin devletin askeriye, adliye ve mu¨lkiye kadrolarına yerles¸mek oldugˆu, kendilerinin de bu amac¸ dogˆrultusunda o¨rgu¨tu¨n mu¨lki sistemdeki eleman ihtiyacını kars¸ılamak u¨zere yetis¸tirildikleri belirtildi.

"Kaymakamlık çalışma evleri oluşturuldu"

FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ tarafından o¨zel olarak mahrem go¨rev alabilecek du¨zeyde bagˆlılıgˆı bulunan u¨yelere Kaymakamlık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunuldugˆu, hatta mensupların kaymakamlık sınavlarına hazırlanmaları ic¸in "KPSS" ve "Kaymakamlık c¸alıs¸ma evleri" olus¸turuldugˆu aktarılan iddianamede, örgüt mensupları olan o¨gˆrencilere kaymakamlık sınavını kazanmaları halinde o¨rgu¨tu¨n bu¨rokrasi ic¸erisindeki bu¨rokrat ve u¨st du¨zey yo¨neticilerinin referans olacagˆının so¨ylendigˆi, mu¨lakatı gec¸ip staja bas¸layan kaymakam adaylarının staj do¨neminde de yine o¨rgu¨t tarafından koordine edildigˆi anlatıldı.

İddianamede, mu¨lkiye yapılanması bakımından Tu¨rkiye'nin 7 bo¨lgeye ayrıldıgˆı, buralarda kaymakamlarla ilgilenen bir sorumlu imamın bulunduğu, her sorumlunun kendi bo¨lgesinde bulunan kaymakamlarla ilgilendigˆi, bu bo¨lgelerin de illere bo¨lu¨ndu¨gˆu¨, illerde de birer tane kaymakamlarla ilgilenen imamın oldugˆu kaydedildi. Kaymakamlar tayin oldugˆunda gidecegˆi il sorumlusu veya onun yardımcısının yapı adına kendisi ile ilgilendigˆi, bu kis¸ilerin kaymakamlık kurası c¸ekildikten sonra kendilerinin veya yardımcılarının Ankara'ya geldigˆi ya da gelemeyecegˆi bir durum varsa kaymakam go¨reve gittigˆi yerde eski sorumlunun selamı ile o¨rgu¨t u¨yesi kaymakamla go¨ru¨s¸u¨ldu¨gˆu¨ dile getirilen iddianamede, ilgili kaymakamın da gelenin o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆunu bu s¸ekilde anladıgˆı, aynı s¸ekilde mezun olunan okullara go¨re gruplara ayrılan kaymakam adaylarının da ayrıca sorumlusunun bulundugˆu ifade edildi.

Örgu¨t u¨yesi kaymakam adaylarının bu¨yu¨k bir kısmının o¨rgu¨te ait "KPSS" ve "Kaymakamlık c¸alıs¸ma evleri"nden yetis¸tigˆi, bir kısmının ise o¨ncesinde bu o¨rgu¨tle ilis¸kisi olup bireysel olarak kaymakamlıgˆı kazandıktan sonra iletis¸ime gec¸ildigˆi kaydedilen iddianamede, kaymakam adaylarının staj do¨neminde teftis¸ stajı ve vekalet verilen ilc¸elerde go¨revlendirmelerinin o¨rgu¨t ic¸erisinde sohbet gruplarına go¨re olus¸turuldugˆu, yurt dıs¸ı dil egˆitimi gruplarının da aynı s¸ekilde o¨rgu¨t tarafından du¨zenlendigˆi, o¨rgu¨t u¨yesi kaymakam adaylarının olus¸an gruplarının meslegˆe bas¸lamaları sonrasında da devam ettigˆi belirtildi.

Örgüt üyesi kaymakamlar parlatıldı, olmayanlar engellendi

İddianamede,FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi olan kaymakamların digˆer meslek mensupları arasında tanınması ve o¨n plana c¸ıkartılması, o¨rgu¨t jargonuyla "parlatılması" amacıyla, adaylık dahil tu¨m su¨rec¸lerde dil egˆitimi, master-doktora o¨gˆrenimi, yurt dıs¸ı gezileri, mesleki ve kis¸isel bilgi ve go¨rgu¨yu¨ artırmaya yo¨nelik yurt ic¸i ve dıs¸ı programlar du¨zenlemek suretiyle emsallerine nazaran daha donanımlı hale getirildigˆi anlatıldı.

O¨rgu¨t mensubu olmayan, hedef olarak go¨ru¨len kaymakamların, haklarında yu¨ru¨tu¨len idari sorus¸turmalarla haksız yere birtakım idari cezalar verilmesi ya da davalar ac¸ılması suretiyle o¨nemli go¨revlere gelmelerinin engellendigˆi, sicillerinin bozularak yu¨kselmelerinin o¨nu¨ne gec¸ildigˆi belirtilen iddianamede, o¨rgu¨tu¨n, bu eylemlerle, o¨rgu¨t mensubu olmayanların o¨nu¨nu¨ kestigˆi ya da o¨rgu¨t c¸ıkarları dogˆrultusunda hareket etmeye mecbur kıldıgˆı, FETO¨/PDY mensubu olmanın, mu¨lki idare ic¸erisinde u¨st du¨zey go¨revlere gelebilmek ic¸in asli s¸art haline geldigˆi, o¨rgu¨te biat eden ve verilecek her tu¨rlu¨ go¨revi yerine getirmeyi kabul edenlerin mu¨lki yapı ic¸erisinde o¨nemli konumlara gelebildigˆi vurgulandı.

İddianamede, örgu¨tu¨n nihai hedefi olan Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tu¨m anayasal kurumlarını (yasama, yu¨ru¨tme, yargı erklerini) ele gec¸irme stratejisi kapsamında kullandıgˆı kamu gu¨cu¨, yetkileri ve bulundukları stratejik konumları ile o¨rgu¨t u¨yesi mu¨lki idare amirlerinin go¨revleri sırasında yetkilerini o¨rgu¨t lehine tu¨m toplumu dizayn edecek mali ve idari gu¨ce sahip etkin bir silah olarak kullandıkları, yu¨ru¨tme erkinin mahalli alanlardaki idari ve mali gu¨cu¨, polis ve askerle desteklendigˆinde o¨rgu¨tu¨n kullanabilecegˆi mu¨lki idarenin muazzam bir silaha do¨nu¨s¸tu¨gˆu¨ aktarıldı.

Kamu zarara uğratılarak, ihaleler FETÖ firmalarına verildi

İddianamede, örgu¨t mensubu mu¨lki idari amirlerinin bulundukları stratejik konum sayesinde kamu kaynaklarına olan eris¸imlerini de kullanarak o¨rgu¨t lehine kamuyu zarar ugˆrattığı, bu şekilde kamu kaynaklarının, kamu ihalelerinin o¨rgu¨tle bagˆlantılı firmalara verildiği, kamu arazi tahsislerinin o¨rgu¨tle ilis¸kili vakıf, dernek veya egˆitim kurumlarına bedelsiz devredildiği, kamu hibe, destekleme ve tes¸viklerinin takibi ve proje kabullerinde o¨rgu¨t ve firmalarının kayırıldığı belirtildi.

FETÖ/PDY ile ilişkili firmaların rakipleri hakkında adli ve idari işlemler yapılarak piyasanın örgüt firmalarına teslim edilip o¨rgu¨tu¨n gelir kaynagˆı haline gelmesininin sağlandığı anlatılan iddianamede, örgu¨t mensubu idari mu¨lki amirlerin go¨rev yaptıkları mahallerde yetkilerini o¨rgu¨t lehine ko¨tu¨ye kullanarak o¨rgu¨tu¨n stratejisi kapsamında kamu kurum ve kurulus¸larına o¨rgu¨t mensubu kis¸ilerin yerles¸tirilmesini sagˆladıkları ifade edildi.

İddianamede savcının FETÖ'nün mülki yapılanmasıyla ilgili şu tespitine yer verildi:

"Darbe giris¸imi u¨zerine yu¨ru¨tu¨len sorus¸turmalar kapsamında itirafc¸ı yahut gizli tanık olarak ifadeleri alınan kaymakam, kaymakam adayı, hakim, savcı ve sivil imamların beyanlarında belirttikleri bazı hususlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana yurdun her ko¨s¸esinde insanu¨stu¨ bir gayretle, tu¨m zorluklara go¨gˆu¨s geren, onurlu ve sagˆlam vicdanlı mu¨lki idari amirler sayesinde toplumun mu¨lki idareye ve devlet otoritesine duydugˆu gu¨ven ve saygının, silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ FETO¨/PDY'nin Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumlarını ele gec¸irme politikası dogˆrultusunda sarsıldıgˆını ve anılan o¨rgu¨tu¨n toplumdan gizledigˆi kirli yu¨zu¨nu¨ go¨zler o¨nu¨ne serecek mahiyette oldugˆunu ortaya koymus¸tur."

Kaynak: AA

08 Haziran 2017 Perşembe 18:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri