Kültürel Kalkınma Eylem Planı

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Kültürel Kalkınma Eylem Planı kapsamında, Ankara'da, Anadolu Kültür Külliyesi, İstanbul'da ise İstanbul Kültür Külliyesi yapılacak.

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan Kültürel Kalkınma Eylem Planı kapsamında, Ankara'da, Anadolu Kültür Külliyesi, İstanbul'da ise İstanbul Kültür Külliyesi yapılacak.
Başbakan Davutoğlu, Ankara Palas'ta gerçekleştirilen "Kültürel Kalkınma İnsan Şehir Kültür Medeniyet" programında, "Kültürel Kalkınma Eylem Planı"nı açıkladı.
Eylem planıyla kültürel değerlerin gençlere kazandırılması, vatandaşların kültüre erişiminin özendirilmesi, şehirlerin kadim dokularının ihyası, şehirlerin kültür, sanat üreten merkezler haline gelmesine yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi, sanatçıların sosyal güvenlik kapsamında korunması ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi, yerel üretim ve kültürel girişimlerin desteklenmesi, sanata yönelik destekler, hibe, teşvik ve düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması ve kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Gelecek aydan başlanarak hayata geçirilecek kültür paketinde, 8 ana başlık altında 32 eylem planı yer alıyor.
Şehir Kültür Yönetimi Planı çıkarılacak
Şehirlerin tarihi dokusunun ihyası kapsamında, Mayıs-Aralık 2016'da İnsan Merkezli, Kültür Odaklı Şehir Yenileme ve Koruma Programı başlatılacak. Bu kapsamda, kadim şehirlerin tarihi bölgeleri, bütüncül bir yaklaşımla, kültürel birikimle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi destekleyen ve kültürel kimliğin korunmasını sağlayacak şekilde yenilenecek, korunacak ve yaşatılacak.

Şehir Kültür Yönetimi Planı çıkarılarak, mevcut envanterler oluşturulacak, kültür ve sanat alanı ile somut olmayan kültür mirasının belirlenmesi, korunması, yaşatılması ve işlevlendirilmesi bütüncül bir planlama çerçevesinde yapılacak. Şehir Kültür Yönetimi Koordinasyon Birimleri de oluşturulacak.

Türkiye Kültür Şehirleri Programı başlatılacak, her yıl bir veya birden fazla şehre, yapacakları Kültür Yönetim Planı çerçevesindeki proje veya projelerden başarılı bulunanlara "Türkiye Kültür Şehri" unvanı verilecek.
Ayrıca, şehirlerin mekansal kullanımında, kadın, çocuk ve engellilerin kültürel noktalara erişimini kolaylaştıran şehirlere ödül verilecek ve mali destek sağlanacak.
18 yeni müze açılacak
Eski şehir dokusundaki yapıların korunarak yaşatılması için Sosyal ve Kültürel Etki Değerlendirilmesi (SOKED) mekanizması oluşturulacak. Böylece bir taraftan tarihi ve kültürel dokunun tespiti ve tescili yapılacak, diğer taraftan sosyal sonuçları tespit edilecek.
Bu çalışmaların sonucunda, kültür yapıları ve alanların modern şehir alanları arasında kaybolması önlenerek, öngörüm alanları belirlenecek.
Kültürel alanların canlandırılmasına ilişkin ise bu yılın Mayıs ve Aralık ayları arasında müzeciliğin teşviki için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecek ve 2016 yılında 18 yeni müze açılacak.
Müzecilik ve koleksiyon kültürünü geliştirmek için devlet müzelerinin depolarında bekletilen eserlere, özel müzelerde teşhir imkanı sağlanması, hali hazırda müzelerde teşhir edilen eserlerin yaklaşık 10 katı eserin ise özel müzelerde teşhiri ve böylelikle de dünya medeniyete kazandırılması için yasal engeller kaldırılacak, destek programı hazırlanacak.
Dijital Kültür Arşivi oluşturulacak
Plana göre, kütüphane yapımına yönelik girişimler teşvik edilecek.
Mayıs 2016-Aralık 2018'i kapsayan dönemde, Rami Kütüphanesi Projesi hayata geçirilecek. Rami Kışlası Restore edilerek, 10 milyon kitap kapasiteli Türkiye'nin en büyük kütüphanesi yapılacak.
Mayıs 2016-Aralık 2019'u kapsayan dönemde ise Ankara'da, Anadolu Kültür Külliyesi yapılacak. Ankara AKM alanında arkeoloji, güzel sanatlar ve geleneksel sanatları barındıran müzelerin bulunduğu milli kütüphane, kültür merkezi, park, arboretum içeren bir kültür külliyesi yapılacak.
İstanbul'da ise İstanbul Kültür Külliyesi yapılacak. HASDAL Kışlasında İslam eserleri, arkeoloji, güzel sanatlar ve geleneksel sanatları barındıran, müze kompleksi, yazma eserler kütüphanesi ve restorasyon teknikleri araştırma ve uygulama merkezinin yer alacağı kültür külliyesi yapılacak.
Şehir Kültürünün Zenginleştirilmesi ve Tanıtımı başlığı altında, "Yaşayan Kütüphaneler" projesi kapsamında, Mayıs 2016- Aralık 2019'da mevcut kütüphanelere yeni fonksiyonlar kazandırılacak. Kütüphanelerde okuma salonları haricinde, cep sineması, kitap kafeler gibi sosyal mekanlar oluşturulacak.
Mayıs 2016-Aralık 2018'de Dijital Kültür Arşivi oluşturulacak. Somut ve somut olmayan kültür mirası, dijital ortama aktarılarak kültürel hafızaya erişim kolaylaştırılacak ve gelecek nesillere aktarılması güvence altına alınacak.
Kültür paketine göre Mayıs 2016-Aralık 2017'yi kapsayan dönemde Kültür Kart Projesi hayata geçirilecek. Kart, müze girişlerinde ve kütüphane kullanımında kolaylık sağlayacak. E-Kütüphane Projesiyle telif hakkı taşımayan Türk ve yabancı klasik eserleri seslendirilerek ve sayısallaştırılarak yayımlanacak.
Şehrin ve ülkenin milli hafızası yeniden canlandırılacak.

81 ilde tiyatro ve diğer sahne sanatlarına destek verilecek. Her ilde en az bir tiyatro sahnesi kurulacak. 30 büyükşehirde 1 milyon kapasiteli Şehir Kütüphanesi inşa edilecek.
"Anadolu Medeniyeti İzlerinin Günyüzüne Çıkartılması" başlığı altında, Restorasyon Teknikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Aralık 2016'ya kadar kurulacak. Restorasyon teknikleri aras¸tırma ve uygulama merkezleri kurularak, bu alanda uluslararası standartlarda altyapının gelis¸tirilmesi, yurt içi ve yurt dıs¸ı aras¸tırmalarda kalite artıs¸ı sagˆlanacak.
Milli tarihin yapı tas¸larını ihya etmek için "Aziz Mekanlar Projesi", Mayıs 2016-Aralık 2019'da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, Erzurum Nene Hatun Tabyaları, Edirne Tabyaları gibi tarihteki aziz hatıraları olus¸turan mekanlar tespit edilerek, restorasyonu yapılacak. Böylelikle, s¸ehrin ve ülkenin milli hafızası yeniden canlandırılacak.
Kültür Ekonomisi ve Girişimciliğin Desteklenmesi başlığı altında ise "GENÇDES" programı kapsamında 2016 sonuna kadar, gençlerin kısa film, ilk film, kitap, dergi, gibi sanatsal faaliyetleri ile sportif faaliyetlerine, proje temelli kars¸ılıksız destek verilerek, kültürel yas¸ama katılımları sagˆlanacak.

Bununla birlikte, Mayıs-Aralık 2016'da "Kültür Girişimleri ve Kültür Endüstrisi" kapsamındaki projeler desteklenecek. Geleneksel ürünler ve yeniden tasarlanan geleneksel ürünlerin üretilmesi, satılması ve pazarlanması için olus¸turulan giris¸imler, hibe veya kredilerle desteklenecek.
"Kültür Sponsorluğu Ödülü" verilecek
Şehir ve kültür konularının, ilköğretim
müfredatı
kapsamında
ders programına
eklenmesi
sağlanacak.
Kültür endüstrisine yönelik "Kültür Ekonomisi Eylem Planı" hazırlanacak. Bu alanda münferit projelerden ziyade belli bir sistematik yapı olus¸turularak, desteklerin en fazla katma degˆer yaratacak s¸ekilde yönetilmesi için eylem planı hazırlanacak.
"SANDES" programı kapsamında, sanatın ve sanatçının desteklenmesi sagˆlanacak. Sanatı ve sanatçıyı desteklemek adına proje temelli hibe, kredi, sponsor destegˆi gibi destek paketleri olus¸turulacak.

Kültür sponsorluğu sisteminin geliştirilmesi için "Kültür Sponsorluğu Ödülü" verilecek. Bu alandaki desteklerin takdir edilerek? tes¸vikini ve bu vesile ile kamuoyuna duyurulup yaygınlas¸tırılmasını sagˆlamak için her yıl kültür sponsorlugˆuna yönelik çalıs¸maları ve yatırımları en çok olan kis¸i ve kuruma bu ödül verilecek.
"Kültür ve Sanat Sponsorluğu Eylem Planı ve Destekler" ile ilgili yasal düzenlemeler yapılacak. Kültür ve sanat sponsorlugˆuna yönelik çalıs¸maları koordine edecek bir eylem planının yapılması ve bu alanda kurumların yanı sıra imkanları olan kis¸ilerin veya sivil toplum kurulus¸larının sponsorluklarının sagˆlanması ve yeni yapılar olus¸turularak sponsor desteklerinin arttırılması hedefiyle gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.
Sanatçıya Vefa Projesi
Eylem planındaki "Beşeri Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Eğitim" başlığı altında, Mayıs-Aralık 2016'da, kültür ve sanat alanındaki bes¸eri analizler ?yapılarak, "kültürel istihdamın planlanması" için yeni bir program hazırlanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek ihtiyaç analizi çerçevesinde, digˆer kurulus¸larla birlikte yapılacak çalıs¸malarla kültür ve sanat alanına yönlendirilecek ögˆrencilerin belirlenmesinde planlı döneme geçilecek.

Sanata ilis¸kin alanlarda belgelendirme ve meslek standartları belirlenecek. Emekliligˆi gelmis¸ olan sanatçılar, geriye ?dönük borçlandırılarak "Sanatçıya Vefa Projesi" kapsamında bu kis¸ilerin emekli olmaları kolaylas¸tırılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlıgˆı ile bagˆlı kurulus¸larında istihdam edilen sanatçıların emeklilikle ilgili hakların genis¸letilmesi suretiyle emekliligˆe tes¸vik edilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini yatıramamış sanatçıların borçları yapılandırılacak, bu kişilere ödeme kolaylığı sağlanacak ve emekli olmalarının önü açılacak.
Bakanlık ve bagˆlı kurulus¸larında (senfoni, koro, tiyatro, opera ve bale sanatçıları) istihdam edilen sanatçıların emeklilikle ilgili haklarının genişletilmesi suretiyle emekliliğe teşviki sağlanacak.
"Bir Usta Bir Atölye Projesi", Mayıs 2016-Aralık 2017'de gerçekles¸tirilecek. Ülkeye mal olmus¸ plastik sanatlar alanındaki (resim, heykel, seramik vb.) ustaların atölyelerine yetenekli gençlerin alanlarında ustalas¸ması adına katılımları sagˆlanacak. Atölyeler ve ilgili sanatçılar desteklenecek.
Yasal düzenlemeler hayata geçirilecek
Kültür paketindeki "Kültür Alanında Yeniden Yapılanma ve Yasal Düzenlemeler" başlığına göre ise Mayıs-Aralık 2016'da 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunda degˆis¸iklikler yapılacak.
Hazırlanacak olan yeni vizyona uygun, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde kültür, sanat ve turizm alanlarındaki gelis¸meler dikkate alınarak, Bakanlık tes¸kilatı yeniden yapılandırılacak.

5224 sayılı Si·nema Fi·lmleri·nin Degˆerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda bazı degˆis¸iklikler yapılacak. Sinema sektöründe görülen gelis¸me ve büyümeye katkı vermek, sektörün yurt dıs¸ı pazarlarda yer almasının önünü açmak ve uluslararası ortak yapımlarda daha etkin olmasını sagˆlamak için yeni mevzuat ile destek sistemi gelis¸tirilecek.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklikler yapılacak. Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası sözles¸melere uyum sagˆlanması, dijital alandaki korsanlıkla mücadelede etkinligˆin artırılması ve uygulamanın iyiles¸tirilmesi için ilgili kanunda degˆis¸iklikler yapılacak.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunda degˆis¸iklikler yapılacak. Kültür varlıklarının daha etkili korunması ve yas¸atılması için yeni düzenlemeler yapılacak.
5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanununda yapılacak degˆis¸ikliklerle kültür yatırımcı ve giris¸imcilerinin daha etkili yönetilmesi ve desteklenmesi için yeni tes¸vik düzenlemeleri gerçekles¸tirilecek.

Kaynak: AA

21 Nisan 2016 Perşembe 13:44

Türkiye, İstanbul, Ahmet Davutoğlu, Politika, Güncel