Maden Kanun Tasarısı TBMM'de

Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilecek Ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı alma uygulaması kaldırılıyor Tesis veya alt yapı tesisi kurulacak alanlar, ruhsat kapsamında değerlendirilecek.

Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, farklı bir grupta yer alan Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri  içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddeler, 4. grup madenlerin içerisinde yer alacak. Değişikliğin gerekçesinde, "Bu madenlerin ayrı grup  Maden olarak  Kanunda  yer alması uygulamada yarar  sağlamamış  olup,  söz  konusu  madenler  4. grup  madenler  ile  aynı kapsamda değerlendirilmiştir" denildi.

Tasarıyla, "Görünür Rezerv", "Proje",  "Ön  Arama Faaliyet  Raporu", "Genel  Arama  Faaliyet Raporu", "Detay  Arama Faaliyet Raporu" ve "Kaynak"  tanımları değiştiriliyor; "Ekonomik  Cevher", "Faaliyet Raporu",  "Satış  Bilgi  Formu",  "Faaliyet  Bilgi  Formu"  "Teminat"  tanımları  yürürlükten kaldırılıyor.

Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı Bakan onayı ile devredilebilecek. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınacak.

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmaması halinde 50 bin TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu ihlallerin 3 yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilecek.

 

-Destek kapsamı genişliyor

 

Ürettiği madeni yurt içinde  ve kendi  tesisinde  işleyip  ek katma değer  sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde  değerlendirilen maden miktarı  için  Devlet  hakkının yüzde 50'sinin alınmayacağına ilişkin hükmün kapsamına, 2. grupta yer alan Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya öğütülerek kullanılacak kayaçlar da alınıyor.

Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılacak. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi beyanları, bir yıl süreyle geçersiz sayılacak. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalayacak. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması halinde, ruhsat sahibine  20 bin TL idari para cezası verilecek.

Ruhsat sahibi veya vekilinin, mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 20 bin TL, bu fiilin tekrarı halinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi halinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde  için faaliyeti gerçekleştiren ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanacak.

Üretim ve sevkiyat ile ilgili para cezalarının oranları azaltılıyor.

Ruhsat harcı ve teminatı, ruhsat bedeli başlığı altında toplanıyor.

Çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, yatırılan teminatın yüzde 30'u alınacak. 

Ruhsat bedelleri, mevcut ödenen harç ve teminata göre alan bazlı artırılıyor.

Devlet hakkı payları, tasarıyla yeniden belirleniyor.

Ruhsat almak için yapılan ilk müracaat yoluyla arama ve işletme ruhsatı  alma uygulaması  kaldırılıyor. Maden ruhsatı verilecek alanlar Genel Müdürlükçe ihale edilerek arama ve işletme  ruhsatı verilecek.

Tesis veya alt yapı tesisi kurulacak alanlar, ruhsat kapsamında değerlendirilecek.

Ruhsat dönemlerindeki ara geçişlerde uygulanan teminatları irat kaydedilerek ruhsatların iptali hükümleri yerine idari para cezası getiriliyor.

- TBMM

Kaynak: AA

30 Aralık 2014 Salı 18:19

Politika, Güncel