Malatya'da Yılbaªı Akªamı Elektr?ğin Kesilmesi

Malatya (?HA) - F'rat Elektrik Da??t'm A.ª tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı akşamı Malatya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde meydana gelen elektrik kesintisinin yüksek gerilim iletim sistemindeki arızadan kaynaklandığı, arızanın kendileriyle ilgili olmadığı ifade edildi.

E1E-YRL/04-OCA-0079-04A5-Malatya (?HA) - F'rat Elektrik Da??t'm A.ª tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı akşamı Malatya'nın da aralarında bulunduğu 4 ilde meydana gelen elektrik kesintisinin yüksek gerilim iletim sistemindeki arızadan kaynaklandığı, arızanın kendileriyle ilgili olmadığı ifade edildi.F'rat Elektrik Da??t'm A.ª taraf'ndan konuyla ilgili olarak yap'lan yaz'l? aç'klamada, " 31.12.2011 Cumartesi günü saat 21.10' da meydana gelen elektrik kesintisi, Yüksek Gerilim 'letim Sisteminde meydana gelen ar'zadan kaynaklanm'º olup, tüm bölgeyi (Malatya, Elaz", Bingöl, Tunceli ve di'er bölge illeri) etkilemiºtir. Söz konusu elektrik kesintisinin görev ve sorumluluk yönünden ºirketimizle bir alakas' bulunmamas'na ra'men, müºterilerimize enerjinin k'sa sürede sa'lanmas? için 'letim ªirketi ilesürekli iºbirli'i ve gerekli yard'mlaºma sa'lanm'ºt'r. Malatya ili, Mücelli Mahallesi'nde bulunan Mustafa Kemal 'lkö'retim Okulu'nun kuzeyindeki gündüz yand"' ifade edilen sokak lambalar?, Malatya Belediyesi taraf'ndan yapt'r?lm'º özel ayd'nlatmalar olup; Aksa F'rat EDAª iºletmesi sorumlulu'unda bulunmamaktad'r" denildi.

Kaynak: İHA
04 Ocak 2012 Çarşamba 12:37
Abone Ol: Paylaş:

Son Dakika