Osmanlı Padişahlarının Şiirleri Kitap Oldu

Şiir yazan 25 Osmanlı padişahının şiirleri ' Saraydan Şiirler' isimli bir kitapta toplandı.

Şiir yazan 25 Osmanlı padişahının şiirleri " Saraydan Şiirler" isimli bir kitapta toplandı.
Merhum tarihçi Vahid Çabuk tarafından kaleme alınan kitapta, Yıldırım Bayezid'den Sultan Mehmed Reşad'a toplam 25 Osmanlı padişahının hayat hikayeleri ve şiirleri yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından yayınlanan kitap, Osmanlı Hanedanı'nın şiir dünyasının kapılarını aralıyor.
Kitapta yer alan bilgilere göre: Osmanlı padişahlarından kimi marangozlukta, kimisi kuyumculukta, kimisi müzikte, kimisi de şiirde önemli eserler vermiş.Fatih Sultan Mehmed, Avni; Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi; Genç Osman, Farisi; II. Mahmud, Adli mahlaslarını kullanarak şiirler kaleme almış.Osmanlı sultanlarının şiirlerinde aşk, tasavvuf, inanç, efsane ve peygamberler tarihi gibi klasik unsurlar dikkat çekiyor.
HANEDANIN İLK ŞİİRİ
Padişahların hayat hikayelerine de yer verilen kitapta, Osmanlı padişahları arasında ilk şiir söyleyenin II. Murad olduğu belirtiliyor. Muradi mahlasıyla şiirler yazan sultan hakkında Tezkireci Latifi şunları söylemektedir: "Her ne kadar kendileri nadiren şiir söylerse de saltanatı süresince şiir ileri seviyede rağbet buldu. Rivayet edilir ki haftada iki gün şair ve bilginleri toplayıp dikkat ve iltifatla, baştan sona dinler, tartışmayı başlatmak için de her hafta her konu için tartışmacılar tayin edermiş."
FATİH'İN ŞİİRLERİNDE "LİRİZM" ETKİSİ
Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenen Fatih Sultan Mehmed (1432-1481) de özellikle resme, şiire ve müziğe büyük önem vermiştir. Fatih, Avni mahlasıyla şiirler yazmıştır. Fatih'in şiirlerinde Şeyhi ve Ahmed Paşa'nın etkisi görülmektedir. Sultanın şiirlerinde derin bir lirizm ve samimiyet ön plana çıkmaktadır. Şair sultan iç alemindeki muhasebeyi ortaya koymaktadır:
İmtisal-i cahidü fi'llah olupdur niyyetim
Din-i İslam'ın mücerred gayretidir gayretim
Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i ricaullah ile
Ehl-i küfri ser-te-ser kahr eylemekdir niyyetim
Enbiya vü evliyaya istinadım var benim
Lütf-ı Hak'dandır heman ümmid-i feth ü nusretim
Nefs ü mal ile n'ola kılsam cihanda ictihad
Hamdüli'llah var gazaya sad hezaran rağbetim
Ey Mehemmed mu'cizat-ı Ahmed-i Muhtar ile
Umaram galib ola a'da-yı dine devletim
OSMANLI PADİŞAHLARININ İLK DİVANI: ADNİ DİVANI
Kitaptan edinilen bilgilere göre: Fatih'in halefi II. Bayezid alim ve sanatkar bir sultandı. Adni mahlasıyla şiirler yazan ve bir "Divan" tertip eden II. Bayezid, Türkçe'nin Çağatay lehçesini ve Uygur harflerini de biliyordu. Adni Divanı, aynı zamanda Osmanlı padişahları tarafından tertip edilen ilk divandır. Kardeşi Cem Sultan'la saltanat mücadelesine girişen ve uzun süre bir çok karışıklıkla mücadele eden II. Bayezid'in Cem Sultan'la manzum mektuplaşmaları da bilinmektedir.

Kaynak: CİHAN

13 Temmuz 2016 Çarşamba 10:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cem Sultan, Yıldırım Bayezid, Kültür Sanat