Umre Müracaatları Baªladı

tarihinden itibaren 2012 y'l? Umre müracaatlar'nın baºlad???n? söyledi.turlar'n en az? 7 gün ve en ço'u 20 gün olmak üzere, muhtelif turlar ºeklinde umre programlar? düzenlendi'i gibi, Ramazan ay? için ayr'ca bir haftadan bir aya kadar olacak ºekilde, birkaç kategoride turlar düzenlenece'ini belirterek, 'Bahar dönemi kategorilerindeki birinci turlar için muhtemel hareket tarihi 11 - 19 ªubat 2012 tarihleri aras? olup, di'er turlar için müracaat ve kay't tarihleri de'iºik olmaktad'r.Tüm turlarda; kahvalt? ve akºam yeme'i ücretsiz olarak verilecektir.2 ve 3 kiºilik olarak müracaata göre tahsis edilecektir.

E33-YRL/04-OCA-008E-04BA-(FOTO'RAFLI)K'L?S (?HA) - Kilis 'l Müftüsü Mehmet Cüneyt Kavºut, Diyanet 'ºleri Baºkanl???'n'n organizasyonu ile de'iºik tip ve kategorilerde, 2 Ocaktarihinden itibaren 2012 y'l? Umre müracaatlar'nın baºlad???n? söyledi.Müftü Kavºut,turlar'n en az? 7 gün ve en ço'u 20 gün olmak üzere, muhtelif turlar ºeklinde umre programlar? düzenlendi'i gibi, Ramazan ay? için ayr'ca bir haftadan bir aya kadar olacak ºekilde, birkaç kategoride turlar düzenlenece'ini belirterek, "Bahar dönemi kategorilerindeki birinci turlar için muhtemel hareket tarihi 11 - 19 ªubat 2012 tarihleri aras? olup, di'er turlar için müracaat ve kay't tarihleri de'iºik olmaktad'r. Tüm turlarda; kahvalt? ve akºam yeme'i ücretsiz olarak verilecektir. Odalar;2 ve 3 kiºilik olarak müracaata göre tahsis edilecektir. Umreci adaylar'na çanta, seccade ve baz? malzemeler ile çeºitli dini kitaplar hediye olarak verilecektir. Grup oluºmas? halinde 'limizden Din Görevlileri verilece'i gibi, kafile ç'kmas' halinde uçuºlar Gaziantep Havaliman'ndan direk Cidde veya Medine'ye yap'lacakt'r. Gün say's?, zamanlama ve otel durumuna göre kiºi baº'na ücretler, 895 - bin 485 Euro aras'nda de'iºmektedir. Geçen seneki Hac ön kay'tlar'na göre Türkiye genelinde, Hac için en az 800 bincivar'nda kiºinin s'ra bekledi'i göz önüne al'narak, durumu müsait olanlar'n bir an önce umre için baºvurmalar? isabetli olacakt'r. Bu vesile ile Kilisli kardeºlerimizin baºka illerden de'il, mutlaka Kilis 'l Müftülü'ü'nce önerilen turlar ile gitmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
04 Ocak 2012 Çarşamba 13:13
Abone Ol:
Paylaş:

Son Dakika